Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Kancelaria

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek – piątek: 15.00 – 17.00,
sobota, niedziela i uroczystości: kancelaria nieczynna
tel.: 846644373 w godzinach urzędowania
email: kancelaria.nspj@wp.pl

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednak zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:

Z racji obowiązującego prawa informacji dotyczących konkretnych osób nie udziela się telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.
Jeżeli w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach ma nastąpić wysyłka dokumentów może to nastąpić jedynie na podstawie pisemnego żądania z własnoręcznym uwierzytelnionym podpisem. Dokumenty wysyła się tylko wówczas, gdy osoba ich żądająca wykaże i uzasadni niemożliwość przybycia do kancelarii parafialnej.

Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobie pełnoletniej, której akt dotyczy oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.

Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).

Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).

Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Sprawy dotyczące osób nieletnich (dzieci i młodzieży) załatwiają ich rodzice biologiczni posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, rodzice zastępczy bądź opiekunowie prawni.

Więzy rodzinne, pokrewieństwo lub fakt zamieszkiwania pod wspólnym adresem nie upoważniają nikogo do występowania w imieniu kogokolwiek, tym bardziej wówczas, gdy obowiązuje prawna ochrona danych osobowych bądź, gdy możliwość załatwienia formalności jest zastrzeżona tylko dla osób, których sprawa dotyczy.

Bieżące sprawy formalne załatwia się w kancelarii parafii aktualnego pobytu (zaświadczenie dla rodziców chrzestnych). Wyciągi i wypisy z ksiąg parafialnych pobiera się w parafiach, które były miejscem przyjęcia sakramentów (chrztu, bierzmowania, małżeństwa).

Księgi metrykalne  chrztu św. , małżeństw i zmarłych w Parafii NSJ w Tomaszowie Lubelskim są przechowywane  od 1 XI 1987 roku.